เงื่อนไขและข้อกำหนด
อัพเดท policy เพื่อเทส

ข้อตกลงในการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” “ผู้ใช้บริการ” ตกลงใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ตามรายละเอียดการให้บริการที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด โดย “ผู้ใช้บริการ” ตกลงผูกพันตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ 1. คำนิยามในสัญญานี้,-- 1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมาย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่สัญญานี้ ซึ่งกำหนดไว้ว่า หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น: ชื่อ, นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน; ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เช่น ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เรตินา (retina) เป็นต้น; ข้อมูลทางการเงิน; ข้อมูลการทำธุรกรรม; ข้อมูลการลงทุน; และสินทรัพย์ทุกประเภท; ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของหรือเกี่ยวกับ “ “ผู้ใช้บริการ” ” ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ให้ไว้แก่ “อีซี่มันนี่” 1.2 “ข้อมูลชีวภาพ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา หรือข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ 1.3 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายถึง โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือ เครื่องมืออื่นใดซึ่งใช้ทำธุรกรรมผ่าน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” 1.4 “อีซี่มันนี่” หมายถึง บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด, ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการของ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่าอีซี่มันนี่ 1.5 “ ผู้ใช้บริการ ” หมายถึง บุคคลที่ได้ลงทะเบียน (sign up) เพื่อมีสิทธิเข้าใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” 1.6 “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันโปรแกรม (application program) ที่ “อีซี่มันนี่” พัฒนาขึ้นเพื่อบริการที่มีอยู่ใน Easy money Application ที่เป็นอยู่ ณ เวลาที่ทำสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่อีซี่มันนี่จะเปิดให้บริการภายใน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” เพิ่มเติมในภายหลัง 1.7 “รหัสลับประจำตัว” หมายความถึง รหัสลับที่กำหนดขึ้น ไม่ว่าโดย “ผู้ใช้บริการ” เอง หรือโดย “อีซี่มันนี่” สำหรับให้ “ผู้ใช้บริการ” ใช้ในการล็อกอิน (log in) หรือไซน์อิน (sign in) เข้าสู่ระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” เช่น ชื่อล็อคอิน หรือ ชื่อผู้ใช้ (Login Name หรือ Username อันได้แก่ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ประกอบกับรหัสผ่านในการเข้าสู่ “อีซี่แอปพลิเคชัน”), รหัสผ่าน (Password), PIN (Personal Identification Number คือ เลขรหัสลับเฉพาะบุคคล เช่น เลขรหัสลับที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม ), ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, ข้อมูลชีวภาพอื่น (Biometric), OTP (One-Time Password) รวมถึงรหัสอื่นใดสำหรับการเข้าสู่และใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และให้หมายความรวมถึงรหัสผ่านเพื่อใช้งาน “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” ด้วย 1.8 “เหตุสุดวิสัย” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ทำสัญญานี้ (ปพพ.) ซึ่งกำหนดว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้หมายความรวมถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของอีซี่มันนี่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของอีซี่มันนี่หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, หรือปัญหาด้านพลังงาน, การกระทำของบุคคลภายนอก, ไวรัสคอมพิวเตอร์, หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) แต่ทั้งนี้ เหตุใดๆ ที่กล่าวมานี้จะต้องมีลักษณะตามความหมายของคำว่า “เหตุสุดวิสัย” ที่กำหนดไว้ใน ปพพ. ด้วย 1.9 “เข้าใช้งานแบบผู้เยี่ยมชม” (Guest - login) หมายถึง บริการที่มีอยู่ภายใต้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ที่ “ผู้ใช้บริการ” สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ “รหัสลับประจำตัว” 2. การใช้และการเก็บรักษา “รหัสลับประจำตัว”, “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” 2.1 “ผู้ใช้บริการ” จะต้องรักษา “รหัสลับประจำตัว” , และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบ “รหัสลับประจำตัว” และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 2.2 “ผู้ใช้บริการ” ต้องเก็บรักษา “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” ไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และ “ผู้ใช้บริการ” ต้องไม่ทำให้ “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” ดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครอง หรือความควบคุม ของบุคคลอื่น 2.3 “ผู้ใช้บริการ” ทราบดีว่าตนสามารถเปลี่ยน “รหัสลับประจำตัว” เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่อีซี่มันนี่กำหนด “รหัสลับประจำตัว” ที่กำหนดขึ้น โดย “อีซี่มันนี่” นั้นจะเกิดในกรณีเดียวเท่านั้น คือ ในกรณีที่เป็น “รหัสลับประจำตัว” สำหรับการล็อกอินเข้าระบบ “อีซี่มันนี่” เป็นครั้งแรกเท่านั้น ซึ่ง ในทันทีที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้รับ “รหัสลับประจำตัว” จาก “อีซี่มันนี่” เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของการป้องกันบุคคลเข้าสู่ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” โดยผ่านบัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” จำเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้ใช้บริการ” ต้องเข้าสู่ระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” (โดยใช้ “รหัสลับประจำตัว” ที่ได้รับจาก “อีซี่มันนี่” นั้น) และทำการเปลี่ยน “รหัสลับประจำตัว” ที่ได้รับจาก “อีซี่มันนี่” เป็น “รหัสลับประจำตัว” ที่ “ผู้ใช้บริการ” กำหนดขึ้นเอง 2.4 กรณีที่ “รหัสลับประจำตัว” หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของ “ผู้ใช้บริการ” ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม “ผู้ใช้บริการ” ต้องแจ้งระงับการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ใดๆ ในบัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” ในทันที โดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที โดยอีซี่มันนี่จะดำเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ใดๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้ “รหัสลับประจำตัว” หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวในทันทีที่ “ผู้ใช้บริการ” ผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่อีซี่มันนี่กำหนดแล้ว ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับว่าการทำธุรกรรมใดๆ หรือการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” โดยใช้ “รหัสลับประจำตัว” หรือ “เครื่องมือเพื่อทำรายการ” ของผู้ใช้บริการก่อนที่ “อีซี่มันนี่” จะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” นั้นๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้ “รหัสลับประจำตัว” หรือ “เครื่องมือเพื่อทำรายการ” ดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงรับผิดชอบทุกประการ อนึ่ง “ผู้ใช้บริการ” ตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการขออายัด และ/หรือ การระงับธุรกรรมหรือการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ทุกประเภท และ/หรือ “รหัสลับประจำตัว” และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 3. การเข้าใช้บริการ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” 3.1 ในการเข้าใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ยกเว้นการ “เข้าใช้งานแบบผู้เยี่ยมชม”( “ผู้ใช้บริการ” ต้องใส่ ชื่อผู้ใช้ (login name หรือ user name) และ “รหัสลับประจำตัว” ให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน, วิธีการ, และเงื่อนไขการใช้บริการที่ “อีซี่มันนี่” กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่ชื่อผู้ใช้ (login name หรือ user name) และ/หรือ “รหัสลับประจำตัว” ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดย “ผู้ใช้บริการ” ต้องติดต่อสาขา หรือแจ้งที่ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของ “อีซี่มันนี่” Easy money Call Center โทร.02-958-1355, 02-766-3959 ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือ ธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทใน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” แล้ว และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับ “อีซี่มันนี่” หรือเรียกร้องให้ “อีซี่มันนี่” รับผิดต่อ “ผู้ใช้บริการ” ไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น 3.2 กรณี “ผู้ใช้บริการ” ประสงค์จะเลือกใช้บริการ Guest - login “ผู้ใช้บริการ” จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่อีซี่มันนี่กำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่ “รหัสลับประจำตัว” แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ “ผู้ใช้บริการ” อาจต้องใส่ “รหัสลับประจำตัว” หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ “อีซี่มันนี่” กำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภท 3.3 “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับว่า “ผู้ใช้บริการ” สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” บน “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” ตามที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด แต่ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการใน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ได้เพียง 1 เครื่อง และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน ระบบของ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” จะดำเนินการให้เครื่องที่เข้ามาใช้บริการหลังสุด เป็นเครื่องที่ใช้บริการได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น 3.4 การใช้บริการเกี่ยวกับ QR Code “ผู้ใช้บริการ” สามารถสร้าง หรือ สแกน QR Code เพื่อชำระ ค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนี้อื่นใด หรือเพื่อบริจาค ตามขั้นตอนและวิธีการที่ “อีซี่มันนี่” กำหนดผ่าน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” จะจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติมในภายหน้า 3.5 การใช้บริการเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ 3.5.1 เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่าน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด สำเร็จแล้ว (1) ระบบของอีซี่มันนี่จะแจ้งเตือน (Notification) ไปยังผู้รับตามที่ “ผู้ใช้บริการ” ระบุไว้ (2) “ผู้ใช้บริการ” สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ สถานะเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ ผ่าน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” (Easy money Application) หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” กำหนดได้ ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งจะได้รับ คิวอาร์โค้ด (QR Code), บาร์โค้ด (Barcode) หรือรหัสอื่นใด เพื่อนำไปแสดงต่อหน้าสาขาเพื่อรับสินค้า และ/หรือ บริการนั้น “ผู้ใช้บริการ” จะต้องใช้ คิวอาร์โค้ด (QR Code), บาร์โค้ด (Barcode) หรือรหัสอื่นใดดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหรือ “ผู้ใช้บริการ” ไม่ได้ใช้รหัสดังกล่าว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” สละสิทธิ์ รวมทั้ง “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจาก “อีซี่มันนี่” แต่อย่างใด 3.6 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับว่า “อีซี่มันนี่” จะส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน”(Easy money Application) ให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ “ผู้ใช้บริการ” ให้ไว้กับ “อีซี่มันนี่” ก็ต่อเมื่อที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ดังกล่าวได้ผ่านการยืนยันจาก “ผู้ใช้บริการ” ตามขั้นตอนและวิธีการที่ “อีซี่มันนี่” กำหนดแล้วเท่านั้น 4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการและผลผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” 4.1 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใดๆ โดยผ่านระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” และ “อีซี่มันนี่” รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่ “อีซี่มันนี่” ได้รับจาก “ผู้ใช้บริการ” ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่าง “ผู้ใช้บริการ”, “อีซี่มันนี่”, และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ “อีซี่มันนี่” ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย 4.2 “ผู้ใช้บริการ” รับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่อีซี่มันนี่ได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหลังจาก “ผู้ใช้บริการ” ผ่าน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” เป็นข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” หรือเกี่ยวกับ “ผู้ใช้บริการ” ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดย “ผู้ใช้บริการ” ตกลงยินยอมให้ “อีซี่มันนี่” จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของ “อีซี่มันนี่” เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของอีซี่มันนี่ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการอื่นๆ ของ “ผู้ใช้บริการ” กับ “อีซี่มันนี่” ในกรณีที่ภาพถ่าย ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ “อีซี่มันนี่” ได้รับจาก “ผู้ใช้บริการ” ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง “ผู้ใช้บริการ” ตกลงให้ “อีซี่มันนี่” มีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” และ/หรือบริการอื่นใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย “อีซี่มันนี่” ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น 4.3 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้ “รหัสลับประจำตัว” และ/หรือ โดยการใช้บริการ “เข้าใช้งานแบบผู้เยี่ยมชม” (Guest - login) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” ทุกประการ โดย “ผู้ใช้บริการ” ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า “ผู้ใช้บริการ” เป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดย “ผู้ใช้บริการ” หรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงว่าการใช้ “รหัสลับประจำตัว” ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 4.4 “อีซี่มันนี่” มีสิทธิให้ “ผู้ใช้บริการ” ทำเอกสารเพิ่มเติม ตามรูปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่ “อีซี่มันนี่” ตามที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด 4.5 “ผู้ใช้บริการ” จะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิก รายการชำระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ รายการธุรกรรมใดๆ ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้นๆ ให้แก่ “อีซี่มันนี่” ผ่านระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” แล้วไม่ได้ 4.6 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงว่า เมื่อ “อีซี่มันนี่” ได้ดำเนินการตามคำขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่า “อีซี่มันนี่” ได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” ทุกประการ ทั้งนี้ อีซี่มันนี่ไม่ต้องคืนเงินค่าสินค้า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ “อีซี่มันนี่” ได้รับชำระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น 4.7 “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการที่ “อีซี่มันนี่” ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใน “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ซึ่งเป็นเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่ “อีซี่มันนี่” ได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของ “ผู้ใช้บริการ” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความถูกต้องและผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” ทุกประการ 4.8 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงว่าในกรณีที่บัญชี “ผู้ใช้บริการ” ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชี “ผู้ใช้บริการ” ที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยทุกประการ 4.9 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงให้ “อีซี่มันนี่” มีสิทธิเพิ่ม, เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” แต่ละประเภทบริการที่อีซี่มันนี่เปิดให้บริการผ่านระบบของ “อีซี่มันนี่” ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดย “ผู้ใช้บริการ” ตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดย “อีซี่มันนี่” จะแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ “อีซี่มันนี่”, และบนเว็บไซต์ของ “อีซี่มันนี่” และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยัง “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” เห็นสมควร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 4.10 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ตามที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด ซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” ได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่ “อีซี่มันนี่” จะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 5. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” พบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใดๆ ในการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” “ผู้ใช้บริการ” จะต้องแจ้งให้อีซี่มันนี่ทราบโดยเร็วผ่านแอปพลิเคชัน โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการของ “ผู้ใช้บริการ”, ประเภทของรายการ, จำนวนเงินที่โอนเข้า รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาด โดยอีซี่มันนี่และ “ผู้ใช้บริการ” จะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ “อีซี่มันนี่” จะแจ้งผลการดำเนินการให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบตามวิธีการและช่องทางที่ “อีซี่มันนี่” เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” จะได้กำหนดเพิ่มเติม 6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของ “อีซี่มันนี่” 6.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่ “อีซี่มันนี่” ได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้แจ้งต่อ “อีซี่มันนี่” และ/หรือ ตามคำร้องขอของ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของ “อีซี่มันนี่” ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นภายหลัง ให้มีผลผูกพัน “ผู้ใช้บริการ” ทุกประการ และ “อีซี่มันนี่” ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลใดๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่ (1) เกิดรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ก่อนที่ “อีซี่มันนี่” จะได้ส่งมอบ “รหัสลับประจำตัว” ให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” หรือ (2) เกิดรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ของอีซี่มันนี่โดยมิชอบและมิใช่ความผิดของ “ผู้ใช้บริการ” 6.2 ในกรณีที่ “อีซี่มันนี่” ได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ “ผู้ใช้บริการ” เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงว่า “อีซี่มันนี่” ไม่ต้องรับผิดต่อ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น (1) “ผู้ใช้บริการ” มีเงินในบัญชีไม่พอ (2) “ผู้ใช้บริการ” ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย (3) “อีซี่มันนี่” ได้แจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบถึงความขัดข้องของการชำระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ทำรายการชำระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนั้น (4) “ผู้ใช้บริการ” ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับ “อีซี่มันนี่” (5) เป็นเหตุสุดวิสัย 7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ 7.1 “อีซี่มันนี่” มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ “อีซี่มันนี่” เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของ “ผู้ใช้บริการ” อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ โรบ็อต (Robot) หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ “อีซี่มันนี่” จะแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบโดยเร็ว 7.2 กรณี “ผู้ใช้บริการ” ประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด เพื่อให้ “อีซี่มันนี่” ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ “อีซี่มันนี่” มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ, ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้ “อีซี่มันนี่แอปพลิเคชัน” ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการชำระเงิน และ/หรือเสียเงินไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้น 8. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล “ผู้ใช้บริการ” รับทราบ, ยินยอม, และตกลงให้ “อีซี่มันนี่” มีสิทธิทำการบันทึกการสนทนาระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” กับ “อีซี่มันนี่” และจัดเก็บ, บันทึก, และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ “ผู้ใช้บริการ” และรายการการใช้บริการ และ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของอีซี่มันนี่ และ/หรือ เพื่อการใดๆ ภายใต้ พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดย “ผู้ใช้บริการ” ตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ตามกฎหมาย โดย “ผู้ใช้บริการ” จะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ “อีซี่มันนี่” ไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว 9. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว 9.1 เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” เปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้เดิมในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้ “อีซี่มันนี่” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งได้ที่สาขาของอีซี่มันนี่ หรือช่องทางอื่นใดที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด 9.2 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ “อีซี่มันนี่” ส่งไปยัง “ผู้ใช้บริการ” หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ “ผู้ใช้บริการ” แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทราบข้อความในเอกสาร, หนังสือ หรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว 9.3 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมให้ “อีซี่มันนี่” ส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ, ข้อมูลทางการตลาด, และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และ “ผู้ใช้บริการ” รับทราบว่า “ผู้ใช้บริการ” มีสิทธิบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ “อีซี่มันนี่” กำหนด 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้